Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

12 OCT
ขั้นตอนขอรังวัดที่ดินและหลักฐานประกอบการขอรังวัด

                                                 

        หากคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินว่างเปล่าแล้วไม่ได้ไปดูเป็นระยะเวลานาน อาจมีผู้ครอบครองปรปักษ์ด้วยการอยู่อย่างเปิดเผยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี ดังนั้นการเข้าไปรังวัดที่ดินอย่างน้อย 10 ปีหนึ่งครั้งจะช่วยให้เรามีหลักฐานในการสู้คดีว่าที่ดินนี้เป็นของเรา

ขั้นตอนขอรังวัดที่ดิน การยื่นขอรังวัดที่ดิน ยื่นได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ให้ตรวจสอบที่โฉนดที่ดินว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหน ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดินมีดังนี้

- หลักฐานการครอบครองที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3, น.ส.3 ก.

- ที่ตั้งของที่ดิน เพื่อไปติดต่อสำนักงานที่ดินให้ถูกที่

- ตรวจสอบว่าที่ดินอยู่ติดกับที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่และเจ้าของที่ดินรอบข้างเป็นใครบ้างเพราะเจ้าของที่ดินรอบข้างจะต้องมารับทราบ และตกลงแนวเขตที่ดินที่รังวัดได้ใหม่ หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านแนวเขตที่ดินที่รังวัดใหม่หรือตกลงกันไม่ได้ สามารถแจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้นการนับ 90 วันต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด

- สภาพ ลักษณะที่ดินของเรา เป็นเทือกสวนไร่นา หรือ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

 

หลักฐานประกอบการขอรังวัดแบ่งแยกหรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

- บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

- โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

- หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกันเว้นแต่โฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกันในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

 

ขอบคุณข้อมูล : feasyonline.com

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact