Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

คุณลักษณะที่ดินปลูกสร้างบ้าน

 1. ที่ดินที่ต้องการให้บริษัทฯ ทำการรับสร้างบ้าน จะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือบริเวณปริมณฑล
 2. ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ให้ทำการปลูกสร้างโดยสมบูรณ์ หรือต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทฯสามารถดำเนินการปลูกสร้างได้ และที่ดินจะต้องไม่มีภาระผูกพัน ติดจำนอง หรือขายฝากกับบุคคลอื่น
 3. ลูกค้าต้องทำการถมที่ดิน และปรับระดับให้เรียบร้อย ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
 4. ต้องมีทางเข้าสะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุก 6 ล้อ และจะต้องมีสายเมนไฟฟ้า และน้ำประปาผ่านหน้าที่ดิน
 5. หากที่ดินอยู่ในโครงการจัดสรร ซึ่งมีค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหาย หรือไม่สามารถให้คนงานพักอาศัยในโครงการ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การจองแบบบ้านและเซ็นสัญญา

 1. เมื่อเลือกแบบบ้านที่ต้องการและตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการรับสร้างบ้านลูกค้าต้องชำระเงินเพื่อเป็นการจองแบบบ้านเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และเตรียมเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ในวันจอง ดังนี้
  เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันจอง
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
  - สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริง จำนวน 4 ชุด

  (เอกสารทุกใบ จะต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการสำรวจที่ดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบสถานที่เข้า-ออกว่าคับแคบหรือไม่ขนาดที่ดินเพียงพอสำหรับที่พักคนงาน และที่กองวัสดุก่อสร้างหรือไม่ หากการสำรวจสรุปว่ามีปัญหาดังกล่าว บริษัทฯจะคิดราคาเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น
 3. หลังจากปรับเปลี่ยนแบบบ้านจนเป็นที่พอใจ ลูกค้าจะต้องมาเซ็นสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้าง ขอมิเตอร์ประปา และไฟฟ้าชั่วคราว และเริ่มทำการก่อสร้างต่อไป
 4. บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขที่บ้าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งประปาและไฟฟ้าชั่วคราวในขณะก่อสร้างให้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระในวันที่สร้างบ้านเสร็จ ตามอัตราดังนี้
  ค่าประกันและติดตั้งประปา (นครหลวง) 7,555  บาท
  ค่าประกันและติดตั้งไฟฟ้า (นครหลวง)    
  - ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ (2 สาย) 6,550  บาท
  - ขนาดมิเตอร์ 30 แอมป์ (2 สาย) 13,650  บาท

  หมายเหตุ

  * ค่าธรรมเนียมข้างต้นคิดตามพื้นที่ที่มีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเท่านั้น ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากพื้นที่ไม่เป็นตามที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่

  * ค่าธรรมเนียมในการขอประปาและไฟฟ้าข้างต้น เป็นการอ้างอิงจากการประปาและไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น หากเป็นกรณีของการประปาและไฟฟ้าภูมิภาคราคาจะเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าหน้าที่จะประเมิน

การชำระเงินค่าก่อสร้าง

 • งวดที่ 1. ชำระ 15% ของราคาบ้าน ในวันทำสัญญารับสร้างบ้าน
 • งวดที่ 2. ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานตอกเสาเข็ม ฐานราก คานคอดิน
 • งวดที่ 3. ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานเสา งานคาน งานพื้น (ยกเว้นพื้นห้องน้ำ)
 • งวดที่ 4. ชำระ 15% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานโครงหลังคาตัวบ้าน (ยกเว้นซุ้มหลังคากันสาดหรือประตูหน้าต่าง) งานติดตั้งวงกบไม้ 50% งานก่ออิฐ 50% และงานฉาบปูนภายใน 50%
 • งวดที่ 5. ชำระ 15% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา ติดตั้งวงกบไม้ งานก่ออิฐ และงานฉาบปูนภายในทั้งหมด
 • งวดที่ 6. ชำระ 10% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานติดตั้งบานหน้าต่าง 80% ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก และงานฉาบปูนภายนอก
 • งวดที่ 7. ชำระ 5% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานวัสดุปูพื้น ชุดประตูอลูมิเนียม (ถ้ามี) สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สีและงานที่เหลือทั้งหมด

การขอกู้เงินเพื่อผ่อนชำระ

ในกรณีที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ยินดีอำนวยความสะดวกเป็นผู้ติดต่อกับธนาคาร โดยลูกค้าต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารตามยอดเงินที่ยื่นกู้ พร้อมเอกสารที่จะต้องนำมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้
- ใบรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ของผู้กู้
- สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร
- ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ของผู้กู้ร่วมมาด้วย