Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

19 FEB
รั้วจำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่

 

 

                                                                     

 

รั้วจำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่

 

แม้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้ “อาคาร” หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

และหมายความรวมถึง #รั้ว #กำแพง หรือ #ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด”

ซึ่งหมายความว่า " รั้วกั้นระหว่างเขตที่ดิน กับ พื้นที่สาธารณะ " จะต้องขออนุญาตก่อสร้าง เพราะถือเป็น "อาคาร"

อีกกรณีหนึ่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กำหนดให้สิ่งก่อสร้างใดก็ตามที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร เข้าข่ายเป็นอาคารด้วย

สรุปก็คือการสร้างรั้วต้องขออนุญาต
✅ หากรั้วบ้านของคุณติดกับพื้นที่สารธารณะ
✅ หรือรั้วมีความสูงเกิน 10 เมตร

 

ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ขอขอบคุณภาพ : scgbuildingmaterials

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 
ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact