Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

14 MAY
การรื้อถอนบ้านยังไง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                               

 

การจะสร้างบ้านใหม่ทับบ้านเดิมที่มีอยู่ ควรศึกษาขั้นตอนการรื้อถอน เพื่อให้ถูกต้องและไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายภายหลัง

ข้อกฎหมายที่บัญญัติต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต”

โดยเอกสารที่จะใช้เพื่อขออนุญาตรื้อถอนมีดังนี้
1. เขียนแบบบ้าน ประกอบไปด้วย
1.1 แบบแปลน ทุกชั้น
1.2 รูปด้าน 2 รูป
1.3 รูปตัดอย่างน้อย 2 รูป (เหมือนผ่ารถยนต์)
1.4 รายการประกอบแบบ (ลอกตามแบบราชการ) วัสดุที่ใช้ของอาคาร กรรมวิธีในการรื้อถอน ตามกฎหมายตามหลักการรื้อถอนอาคาร ไม่เกิน 45 วัน (ทางกฎหมาย)
2. คำร้อง ( ข.1)
3. บัตรประชาชน
4. ใบยินยอมที่ดิน กรณีไม่ใช่ที่ของเรา
5.บัตรทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
6.สำเนาโฉนด

นอกนั้นจะเป็นใบเกี่ยวกับข้องวิศวกรโครงสร้าง, สถาปนิก ที่เขียนแบบให้กับเจ้าของบ้าน หรือส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะของแต่ละราย

หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปยังสำนักงานเขตที่บ้านท่านอยู่ในสังกัดของแต่ละพื้นที่ตามความสะดวก สำหรับระยะเวลาของการอนุมัติใบขออนุญาตรื้อถอนนั้นจะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การขออนุญาตรื้อถอนจะไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจแบบ แต่จะมีค่าขอใบอนุญาต 20 บาท

 

ขอขอบคุณข้อมูล : รับซื้อไม้เก่าดอทคอม

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้านโทร 020460300 – 3

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact

 


ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี 
ผลงานการสร้างบ้านมากกว่า 800 หลัง